Dokumente themelore të Shoqatës

Statuti, Programi vjetor i veprimtarive dhe Buxheti i Shoqatës për vitin 2007, Historiku i Shoqatës, Adresari i anëtarëve të Shoqatës, Rregullorja e Redaksisë së faqes amë etj. janë, të gjitha, dokumente që shpallen në këtë faqe, gjatë shtimit të përmbajtjes së saj.